Darplay се играе в групи от двама до четирима души. Редът на говорене се определя от датата на раждане без годината (25-и януари, 23-и май, 27-и август). 

Първият участник изтегля въпрос (например: „На какво се уча?“), обръща пясъчния часовник и има 3 минути за своето изказване. Останалите слушат, без да го прекъсват. Ред е на следващия участник да изтегли въпрос и да говори 3 минути. Един кръг приключва, след като всеки е говорил по изтегления въпрос. След третия кръг участниците играят с въпроси, съставени от самия тях. Ако играта се провежда в повече от една група, след всеки кръг участниците се прегрупират по избран от тях начин.

Някои тестета съдържат карти с бързи въпроси от категория Interview Play, които имат за цел да въведат участниците в играта и да разчупят ледовете. Участниците изтеглят по една карта и се редуват в задаването и отговарянето на въпроси под формата на диалог. След това започва същинската част на Darplay. 

DARPLAY по конкретна тема:

В този формат изказванията отново са в малки групи, като във всеки кръг участниците отговарят на един въпрос, свързан с конкретната тема или проблем, например:  „Комуникацията учители – родители – деца: Възможни стъпки към успешно сътрудничество виждам в… „. 

Определяне на основни акценти по избраната тема: след като всички се изкажат по въпроса в малката група, заедно в рамките на няколко минути обсъждат основните изводи и един представя обобщеното им мнение пред всички участници в събитието/играта.

ВАЖНО!