ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА И ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН НА „ДАРПЛЕЙ“ ООД

При използване на сайта и/или електронния магазин на интернет адрес www.darplay.com лицата се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България и Европейския съюз. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на интернет адрес www.darplay.com, лицата, които ползват сайта и/или електронния магазин се съгласяват и изцяло приемат и се задължават да спазват настоящите Общи условия.

Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на адрес www.darplay.com/terms

I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Дарплей“ ООД, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и лицата, ползващи и посещаващи сайта и електронния магазин www.darplay.com, наричан по-долу ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. Лицата са наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ на сайта и електронния магазин.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: „Дарплей“ ООД
2. Седалище и адрес на управление – гр. София, ул. „Гео Милев“ 1.
3. Адрес за упражняване на дейността гр. София, ул. „Гео Милев“ 1
4. Данни за кореспонденция: order@darplay.com
5. Вписване в публични регистри: ЕИК 201047528
6. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 433687
7. Надзорни органи:

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
Чл. 3. Електронният магазин е достъпен на адрес в Интернет www.darplay.com, чрез който Потребителите имат възможност:
1. Да сключват договор за покупко-продажба и доставка на стоките без извършване на регистрация, като използват съответната функционалност в интерфейса на електронния магазин;
2. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.
3. Да преглеждат информацията на сайта, стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
4. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;
5. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от Доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо;

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Потребителите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет или друго средство за комуникация от разстояние.
(2) По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса стоки.
(3) Потребителите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите Общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.
(4) Доставчикът доставя заявените от Потребителите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите Общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6. (1) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от тях при извършване на поръчка за стока.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 7. За да се използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки не се изисква регистрация.
Чл. 8. Електронният адрес, предоставен при поръчка за стока на Потребителя, използван за обмен на изявления между Потребителя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези Общи условия.

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 9. (1) Потребителите използват интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Договорът се сключва на български език.
(3) Договорът между Доставчика и Потребителя представлява настоящите Общи условия, достъпни на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(4) Страна по договора с Доставчика е Потребителят съгласно данните, предоставени при изпращане на поръчка и съдържащи се в нея лични данни на Потребителя. Това са данните, с които е изпратена поръчка към Доставчика.
(5) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Потребителя чрез интерфейса на Доставчика.
(6) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Потребителя по подходящ начин чрез електронни средства.

(7) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
(8) Доставчикът доставя стоките на посочения от Потребителя адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Потребителя данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10. (1) Потребителят сключва договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

(2) Потребителят сключва договора за покупко-продажба с Доставчика без извършване на регистрация, като използва съответната функционалност в интерфейса на електронния магазин.

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези Общи условия се прилагат спрямо Потребители, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г.
Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика, са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определят от Доставчика и куриерските фирми и се предоставят като информация на Потребителя след избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите Общи условия, както и информацията, предоставена на Потребителя в сайта на Доставчика.
(5) Информацията, предоставяна на Потребителя по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика преди сключването на договора за покупко-продажба.
(6) Доставчикът посочва условията за доставка в сайта си.
(7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.
(8) Потребителят се съгласява, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или електронна поща.
Чл. 13. Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

 

VII. ДОСТАВКА НА СТОКИТЕ
Чл. 14. Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените от куриерската фирма срокове. Доставчикът си запазва правото да удължава посочените срокове с до 10 дни без да информира предварително Потребителя и да удължава сроковете над 10 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.

Чл. 15. Доставчикът запазва правото да удължи срока на доставка или да не достави даден продукт поради изчерпано количество. За това Потребителя ще бъде уведомен по e-mail.

Чл. 16. Потребителят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

VIII. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ И ЗАКУПЕНА СТОКА
Чл. 17. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от датата на приемане на стоката чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика на основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/ или с друго недвусмислено изявление, което може да бъде записано на траен носител (по имейл).
(2) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако Потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя.

(3) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

IX. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 18. (1) С приемането на Общите условия Потребителите се съгласяват, че Доставчикът има достъп до информацията подадена при поръчването на стока.

(2) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни.
(3) От съображения за сигурност на личните данни на Потребителя Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Потребителя в момента на изпращане на поръчка за стока.
(4) Потребителите се съгласяват, че Доставчикът има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в електронния магазин и изпълнението на договора. Доставчикът може да предоставя тези данни и на трети лица, с които си сътрудничи във връзка с доставянето на стоката (куриерски и спедиторски компании).

(5) Предоставените Лични данни от Потребителите не се преотстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.
Чл. 19. Във всеки момент Доставчикът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на изпращането на поръчка за стока обстоятелства и лични данни.

X. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 20. Общите условия могат да бъдат актуализирани и променяни по всяко време.

Чл. 21. Доставчикът запазва правото си на едностранна промяна в стоките, техните параметри, характеристики и условия за доставка, както и на едностранни промени в Общите условия, за което се задължава да информира Потребителя чрез публикуване на информация на сайта.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 22. Настоящите Общи условия и договора на Потребителя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

– при преустановяване на дейността на www.darplay.com
– в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. В този случай се прекратява само договорът за доставка на съответната поръчана стока, ако правото на отказ от договора е приложимо за съответната категория стоки.

– в други предвидени в закона случаи.

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 23. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 24. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
Чл. 25. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд.

Общите условия са последно актуализирани на 07.12.2017 г.